Naše příroda, ročník 2013, číslo 2

Zkusili jste se někdy podívat na mapu České republiky? Letecký pohled na krajinu mnohdy dává našemu chápání dějů v ní docela zajímavý rozměr. Na většině území je naše krajina silně fragmentovaná a stejnorodé krajinné celky v ní nacházíme pouze v málo narušených oblastech s omezeným vlivem lidské činnosti.Jak fragmentace krajiny ovlivňuje život zvířat

Text: Petr Suvorov, Pražská ornitologie

Člověk je jedním z hlavních motorů v přírodě, který přetváří její podobu. Sází i kácí, vysouší i napouští, staví i ničí. Když se podíváte kolem sebe, s velkou pravděpodobností nenaleznete v okolní přírodě čtvereční metr, který by lidská ruka neupravovala. Jednou z nejdrastičtějších změn, kterou v krajině vytváří, je její fragmentace. Krájením krajiny na stále menší kousky vzniká mozaika složená z ostrůvků, které jsou od sebe vzájemně prostorově odděleny.


Aby usnadnila živočichům migraci, měla by mozaiková heterogenní krajina obsahovat liniové nebo bodové struktury typu alejí, stromořadí, vegetačních pruhů, remízků a mezí. / Foto Markéta Hendrychová

« Návrat zpět »