Naše příroda, ročník 2016, číslo 4

Ryby (Osteichthyes) jsou nesmírně zajímavou a různorodou skupinou vodních obratlovců. I když se jedná o nejpočetnější zoologickou třídu (nověji i nadtřídu či dokonce ji někteří vědci jako taxon ani neuvádějí), jsou si ryby svým vzhledem dosti podobné a to může mást – především žáky (nejen) základních škol. Co všechno jsem se o rybách, jako učitel přírodopisu, dozvěděl já, to naleznete na konci tohoto článku…Text: Marek Velechovský / Foto: ?


Počet druhů ryb se odhaduje zhruba na 30 000. Je to dáno především tím, že vodní biotopy jsou nesmírně rozmanité ( je velký rozdíl mezi hladinou, volnou vodou či dnem) a navíc vodního prostředí je přece jen na naší planetě více než suché země. Najdeme mezi nimi druhy dravé, všežravé, býložravé i parazitické. Dosahují nejrůznějších rozměrů od několika milimetrů po 4metrové obry. Největší známá ryba dosahovala až přes 20 metrů a žila v dávném období jury. Hlavním orgánem pohybu ryb jsou ploutve – podle počtu je dělíme na párové a nepárové. Aby ploutve efektivně fungovaly, jsou vyztuženy kostěnými paprsky (to dalo i název jedné skupině ryb).


Živorodka duhová
(Poecilia reticulata), známá
také pod názvem „paví
očko“ nebo „gupka“ je
typickým příkladem ryby
s vnitřním oplozením. Je to
tedy živorodka, která „rodí“
živá mláďata

« Návrat zpět »