Naše příroda, ročník 2017, číslo 2

Procházím se březnovým lesem, v povětří se vznáší vůně fi alek, ptačí koncert doplňuje zurčení potůčku. Vtom poklidnou jarní atmosféru prořízne táhlé melancholické zakvílení „kliééé“, nad hlavou se mihne silueta velkého černého ptáka, který rovnou čarou přelétne do protilehlých korun stromů a v letu ještě pozdraví pronikavým „kru -kru -kru“. A pak jako by se po něm země slehla, jen v člověku ještě doznívá ostrý datlí hlas a vzpamatovává se z překvapení. Setkání s datlem černým je vždycky zážitkem. Neměli bychom si ho nechat ujít v žádném roce, ale letos, kdy je ptákem roku, teprve ne!Text: Alena Klvaňová


Ptáka roku vyhlašuje u nás od roku 1992 Česká společnost ornitologická, partnerská organizace celosvětového sdružení na ochranu ptáků a přírody BirdLife International. Proč jsme pro rok 2017 zvolili právě datla? V letošní kampani chceme upozornit na význam lesů, který s měnícími se klimatickými podmínkami ještě poroste. Aby naše lesy i nadále prospívaly, musí být druhově bohaté a šetrně obhospodařované. A právě datel bývá považován za indikátor lesní biodiverzity a celkové dobré kondice lesa – mottem kampaně pro rok 2017 tak může být heslo „Kde je datel, tam je zdravý les“. Málokterý náš pták je tak typicky lesním druhem jako datel. Obývá souvislé lesní porosty, a to listnaté, jehličnaté i smíšené. Datlí dutiny byly zaznamenány až v 50 druzích stromů, i když nejčastěji hnízdí v buku, borovici nebo topolu. Důležitější než druhové složení stromů je však různorodá věková struktura lesa. Vysoké stromy s dostatečným obvodem kmene jsou nezbytné pro tesání hnízdních dutin, staré a mrtvé dřevo napadené dřevokaznými mravenci a brouky pak poskytuje hlavní zdroj potravy (potravou jsou mravenci a brouci, ne samo dřevo).


Hlavní výbavu datla tvoří
silný zobák, běháky s ostrými
drápy a zpevněná ocasní pera,
o která se opírá při šplhání.
Foto Martin Mecnarowski

« Návrat zpět »