Naše příroda, ročník 2018, číslo 4

V Novohradských horách se nalézají dva zbytky původních pralesů, které patří mezi nejstarší pralesovité rezervace nejen na území ČR, ale v celém středoevropském regionu. Novohradské pralesy představují mozaiku pralesovitých květnatých bučin, pramenišť a fragmentů suťového lesa a podmáčených smrčin s významnými druhy rostlin, hub, ptáků a hmyzu. Ochrana pralesních porostů je v dnešním Žofínském pralese (NPR) a Hojné Vodě (NPP) od doby vyhlášení ponechána samovolnému vývoji.Text a foto: Jaromír Zumr


Z historie založení Žofínského pralesa si musíme připomenout slavný zakládací dopis Jiřího Františka Augusta Buquoye ze dne 28. 8. 1838, který psal svému les mistru Františku Železnému, kde se uvádí: „Rozhodl jsem se zachovati zmíněnou lesní část jako památník dávno minulých dob názornému požitku pravých přátel přírody, vzdáti se v ní veškerého lesnického těžení, aby se v této části žádné dříví nekácelo, stelivo se nebralo a drobné dříví se nevybíralo. Zkrátka vše ponecháno bylo v dnešním stavu.“ Později (30. 8. 1838) ještě vyhlásil prales Hojná voda, který má výměru 9,09 ha. Nachází se při státní hranici s Rakouskem na východním svahu Vysoké. V době, kdy se takto hrabě Buquoye rozhodl, musel vědět, že jeho čin neocení ještě ani generace dětí jeho dětí, ani jeho pravnukové, ale až další pokolení nového století. Takové rozhodnutí nemělo ve střední Evropě obdoby.

Původní záměr hraběte se nepodařilo zcela naplnit, protože se až do roku 1882 v lese zpracovávaly souše a při okraji se těžilo za obou světových válek. V roce 1930 byl kolem pralesa vytvořen ochranný pás, který se stal součástí chráněného území. Dnes patří Národní přírodní rezervace Žofínský prales o výměře 102,71 ha do nejvyšší kategorie ochrany maloplošného chráněného území v ČR. Státní ochranný statut na původně menší výměře získala rezervace již v roce 1933.


Pamětní kámen o založení pralesa se nachází u vstupní brány

« Návrat zpět »